Position
ผู้นำทางด้านระบบภาพ แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษสำหรับงาน CONCERT, EVENT, EXHIBITION และการประชุมสัมมนา

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ)
- เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่างเทคนิค ติดตั้งระบบ แสง เสียง ภาพ LED
- เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. - ปวส.